På gång...

Ordinarie årsstämma


Delägarna i Norrnäs samfällighet kallas till ordinarie årsstämma
söndagen den 19.3.2023 kl. 19.00 i Norrnäs uf:s lokal

för att behandla och besluta om

- ärenden enligt § 5 i delägarlagets stadgar

- fiskevård och skötsel av samfällighetens områden

- ersättningar och tillståndsavgifter
- bidragsansökningar
- anhållan om muddring vid Grytskärs Långören

- övriga ärenden

Föredragningslistan finns uppsatt på byns anslagstavla.

Det justerade stämmoprotokollet är framlagt till påseende i Norrnäs Närköp under tiden 27.3–11.4.2023.

StyrelsenFöredragningslista vid ordinarie årsstämma för delägarlaget Norrnäs samfällighet 545-410-876-2 den 19.3.2023
1.  Stämman öppnas
2.  Utse ordförande, vice ordförande och sektreterare för stämman
3.  Utse två protokolljusterare som tillika kan fungera som rösträknare
4.  Konstatera stämmans laglighet och beslutförhet
5.  Justera och godkänna röstlängden samt bestämma röstningssätt
6.  Godkänna föredragningslistan för stämman
7.  Delge styrelsens verksamhetsberättelse, bokslut och kassaställning samt revisorernas utlåtande för           verksamhetsåret 2022

8.  Godkänna verksamhetsberättelsen, fastställa bokslutet och bevilja styrelsen ansvarsfrihet

9.  Besluta om det åtgärder som föranleds av det fastställda bokslutet

10. Fastställa mötes- och förrättningsarvoden, verksamhetsgranskarbnas arvoden samt km-ersättningar          under verksamhetsperioden 2023

8.   Godkänna verksamhetsberättelsen,fastställa bokslutet och bevilja styrelsen
      ansvarsfrihet
9.   Besluta om de åtgärder som föranleds av det fastställdabokslutet

10. fastställa mötes- och förrättningsarvoden, verksamhetsgranskarnas arvoden samt km-ersättningar
      under verksamhetsperioden 2023

11. Val av styrelsemedlem/-mar jämte ersättare för perioden 2023-2025

      I tur att avgå Cindi Groop och Johnny Sjöström med personliga suppleanterna Stefan Snickars och            Mathias Vesterlund.
      val av representant jämte suppleant till fiskeriområdets stämmor 2024

12. Val av personer att granska samfällighetens verksamhet år 2023

13. Besluta om i vilken tidning kallelse till delägarstämma skall publiceras

14. Besluta om användningen av de medel, som i enlighet med §83 lagen om fiske, delats ut till                        delägarlaget

15. Besluta om ersättningar vid inlösen av tillandningsmark

16. Bestämma avgiften för fisketillstånden 2023

17. Besluta om fiskevårdande åtgärder

18. Skötseln av samfällighetens områden

19. Bevilja bidrag
      a) Norrnäs uf ansökt om 5 000 € för bl.a. byggande av nytt ute-wc vid paviljongen
      b) Norrnäs bönehusförening ansökt om bidrag för värmepump
      c) Föräldraföreningen vid Västra Närpes skola ansökt om 700 € för träningsjackor

20. Anhållan om muddring av sundetmellan Grytskärs Långören och Grytskär

21. Övriga ärenden

22. Ärenden för kännedom

23. Stämman avslutas