Stämmoprotokoll 2013, 2014

Protokoll fört vid ordinarie delägarstämma för Norrnäs samfällighet 545-410-876-2

Tid:               söndagen den 24 mars 2013 kl. 20.00-21.55
Plats:            Norrnäs Ungdomsförenings lokal, Norrnäs
Närvarande: 16 delägare

§ 1
Samfällighetens ordförande Cindi Groop hälsade välkommen och förklarade stämman öppnad.

§ 2
Cindi Groop valdes enhälligt till ordförande för stämman, likaså enhälligt Bo-Erik Liljedal till vice ordförande.
Groop kallade Anders Wester till sekreterare med stämmans bifall.

§ 3
Till att justera protokollet och att fungera som rösträknare valdes Mika Strandberg och Tore Westergård.

§ 4
Kallelse till stämman har varit införd i tidningen Syd-Österbotten den 9 mars 2013 samt på byns anslagstavla. Stämmodeltagarna ansåg stämman vara stadgeenligt kallad och med beaktande av antalet delägare även därför beslutför. Bilaga 1.

§ 5
Som röstlängd godkändes deltagarförteckningen enligt bifogad bilaga 2. Sven Nordström föreslog röstningssättet en man en röst, vilket enhälligt godkändes.

Deltagarförteckning och röstlängd:

 

Antfolk, Karl Johan

Milan 11-22 m.fl.

Granskog, Jan-Erik

Granskog 6-63 m.fl.

Groop, Cindi

Bengts 9-142 m.fl.

Lassas, Roger

Uppgård 3-18 m.fl.

Liljedahl, Börje

Liljedal 11-112 m.fl.

Liljedal, Bo-Erik

Söderback 13-23 m.fl.

Nordström, Sven

Norrgård 1-42 m.fl.

Ricksén, Kaj

Skarpudden 12-138 m.fl.

Sjöblad, Erik

Kvarnback 26-0

Sjöström, Johnny

Sjöstrand 12-67 m.fl.

Snickars, Bjarne

Nämdemans 2-187

Snickars, Bo

Snickars 2-58 m.fl.

Snickars, Gunilla

Nyckelbo 6-67

Strandberg, Mika

Räfberg 16-11

Wester, Anders

Vestergård 3-55 m.fl.

Westergård, Tore

Vestergård 7-31

2 / 4

§ 6
Föredragningslistan godkändes som den förelagts stämman. Bilaga 3.

§ 7
Ordföranden redogjorde för de penningtillgångar samfälligheten har i enlighet med vattendelägarlagets och samfällighetens (Rnr 878:1-4) bokslut och stämmobeslut innevarande dag. Stämman gav styrelsen i uppdrag att placera tillgångarna enligt eget gottfinnande, dock ej i aktier.

§ 8
Stämman fastställde mötes- och förrättningsarvoden enligt styrelsen förslag, det vill säga ordföranden, kassören och sekreteraren erhåller ett arvode om 40 euro för varje protokollfört möte och övriga styrelsemedlemmar 20 euro. Förrättningsarvoden bestämdes till 15 euro per timme och km-ersättningar skall betalas enligt statens taxa.
Revisorernas eller verksamhetgranskarna ersätts enligt räkning.

§ 9
Till samfällighetens representant vid stämmorna för fiskeområdet Närpes-Kaskö åren 2013-2014 förelogs Roger Lassas av Erik Sjöblad. Lassas undanbad sig och styrelsens förslag Johnny Sjöström med Karl Johan Antfolk som suppleant erhöll då enhälligt understöd och dessa valdes.

§ 10
Till att granska samfällighetens verksamhet och ekonomi år 2013 valdes GRM Dan Liljedal och till hans ersättare Kent Johan Lindsén.

§ 11
Beslutade att kallelse till stämma i enlighet med stadgarna bör ske i tidningen Syd-Österbotten.

§ 12
Beslutade att den så kallade pilkfiskeavgiften (ersättningar enl. lagen om fiske 89 a § och 91 §) skall tillfalla fiskeområdet Närpes-Kaskö.

§ 13
Beslutade att ersättningarna vid inlösen av tillandningsmark skall vara såsom tidigare i enlighet med styrelsen förslag eller 3 euro per kvadratmeter på fastlandet och 2,5 euro per kvadratmeter på väglösa holmar. Detta gäller på områden med byggrätt. Ersättnig vid inlösen av övrig mark sker enligt skogs- eller markvärdering av fackman eller förrättningsingenjören.
Roger Lassas föreslog en höjning till 4 resp. 3 euro och understöddes av Anders Wester.
Wester motiverade sitt understöd, som var avvikande från styrelsens förlag, med att medelpriset per kvadratmeter för fritidstomter i områdetr är mångdubbelt högre än det föreslagna.

Styrelsens förslag segrade med 9 mot 7 röster.

§ 14
Stämman beslutade i enlighet med styrelsen förslag att avgiften för fisketillståndet skall vara 20 euro såsom tidigare.

§ 15
Som fiskevårdande åtgärder beslutades att

a) fiskyngel skall utplanteras under året för 5000 euro.

b) samfälligheten svarar för kostnaderna för de åtgärder som nyligen skett i Fiskargillets regi för att

förbättra fisklekplatsen vid Södra Flatskäret, bl.a genom att bygga en fisktrappa.

c) styrelsen tillsammans med representanter för Närpes Vatten Ab skall granska hur arbetet vid

Backgrundfladan och Muren eventuellt förstört den naturliga avrinningsfåran i samband med dragningen av vattenledningen till Ledörssundet senaste år. Företaget bör sätta området i skick så  att fiskens lekvandring inte försämras.

d) styrelsen bör återuppta arbetet med att utverka tillstånd från NTM-centralen att höja vattenståndet i Norkfladan med ca 20 cm för att förbättra vattenkvaliteten och därmed också fiskyngelproduktionen. Tillstånd bör införskaffas av alla angränsande markägare. Området ingår i Natura 2000-programmet och ett av kriterierna när avtalet ingicks var att vattenståndet i Norkfladan skulle kunna höjas.

§ 16
Styrelsens förslag till utarrendering och omfördelning av båthusplatser vid Flatskäret omfattades enhälligt av stämman. Stämman godkände även styrelsens förslag att inga arrendeavgifter återbetalas när man avstår från reserverade platser.

a) Kurt Sjöblad avträder sin plats nr 30 och övertar plats nr 34 som innehafts av Ture Greggas, som avstått platsen. Plats nr 34 bör vara bebyggd år 2016.

b) Jorma Peräkorpi avträder sin plats nr 26 och övertar plats nr 16 som innehafts av Johan Skomars som avstått platsen. Plats nr 16 bör vara bebyggd år 2013.

c) Kaj Brådd, bosatt i Esbo och ägare till lägenheten Sommarskär 1-74 på Grytskär, övertar plats nr 26. Före han tillträder platsen bör han erlägga Peräkorpi alla utgifter han haft med platsen samt samfälligheten arrendeavgiften 100 euro. Platsen bör vara bebyggd år 2017.

d) Ralf Westlin har meddelat att han avstår sin plats nr 37.

§ 17
Angående skötseln av samfällighetens områden beslutade stämman efter livlig diskussion, att

a) samfälligheten i enlighet med ordförandens förslag svarar för hälften av kostnaderna för det arbete som utförts under vintern 2013 för att förbättra vågbrytaren vid det nya båthusområdet och den så kallade gästhamnen som är under byggnad.

b) i enlighet med styrelsens förslag inga väglag bildas för de vägar som går över båthusområdet och som nu kommer att benämnas Flatskär södra resp. Flatskär norra (tid. Malörsuddvägen). Samfälligheten sköter i fortsättningen vägunderhållet och uppbär vid behov vägavgift av användarna.

c) utnyttjandet av byggrätterna på Märigrund ytterligare bör utredas av styrelsen eftersom ärendet inte diskuterats i den nya samfällighetens styrelse.

§ 18
Stämman godkände enhälligt styrelsens förslag att samfälligheten ersätter Norrnäs Ungdomsförening för kostnaderna med belysningen i kräklan vid korsningen Strandvägen-Verkvägen. Kostnaderna är ca 530 euro.

§ 19
Ordföranden meddelade stämman för kännedom, att

a) samfällighetens stadgar vunnit laga kraft genom beslut i Regionförvaltningscentralen i Tammerfors den 19.12.2012.

b) Göran Rosenberg getts tillstånd att muddra vid sin tomt på östra Hästskär

c) Kaj Ricksén getts tillstånd till att anlägga en stenkant vid stranden av sin lägenhet vid Skarpudden söder om hamnen vid Tobaksviken.
d) skogen i den gamla sandtäkten vid Lidvägen har avverkats i Skogsvårds-föreningens regi.

 

§ 20
Under punkten övriga ärenden togs följande frågor upp till diskussion:

a) Ordföranden redogjorde för situationen med samfällighetens delägarförteckning. Den förteckning som erhölls i samband med lantmäteriförrättningen består endast av lägenheterna och deras andelstal. Ägar- och adressförteckning saknas. En fullständig delägarförteckning kostar omkring 3000 euro. Den finns även i Pdf-format och styrelsen kunde tänka sig att försöka få förteckningen så fullständig som möjligt genom att stämma av den mot vattendelägarlagets och den tidigare samfällighetens delägarförteckningar.
Stämmans enhälliga åsikt var att en ny, fullständig delägarförteckning skaffas från lantmäteriverket.

b) Karl Johan Antfolk ville att samfälligheten skulle ta till diskussion och utarbeta en långsiktig plan för hur områden och farleder i skärgården kunde förbättras och muddras. Detta för att arbetet skall kunna utföras vid läglig tidpunkt och att beslut då är tagna och tillstånd införskaffade.
Anders Wester understödde förslaget och ville också att vattenvård och naturvård i övrigt skulle inbegripas i planen som t.ex. vassbekämpning i Verkfladan och innerskärgården.
Stämman gav styrelsen i uppdrag att utarbeta ett förslag till nästa stämma.

c) Erik Sjöblad anförde att något borde göras med tillandningen Lillfjärden. Eventuellt borde skogen på området gallras. Olika framtida alternativ med Lillfjärden diskuterades och stämman gav styrelsen i uppdrag att utreda frågan vidare till nästa stämma.

d) Anders Wester önskade att samfälligheten skulle delta i den uppvaktning som planeras för att uppmärksamma Norrnäsbon Tommy Vikars som år 2012 utsetts till årets naturfotograf i Europa.
Staden kommer att uppvakta honom i samband med årets Norrnäsdag och det är därför lämpligt att också byn uppmärksammar hans framgångar. Stämman gav sitt bifall och styrelsen gavs fria händer att bestämma gåvans storlek.

§ 21
Stämmans ordförande Cindi Groop tackade för visat intresse och avslutade stämman kl. 21.55.

 

       Cindi Groop                                                                               Anders Wester

Cindi Groop, stämmans ordf.                                               Anders Wester, stämmans sekr.

Protokollet justerat, Norrnäs den 28 mars 2013

         Mika Strandberg                                                          Tore Westergård

          Mika Strandberg                                                                          Tore Westergård

Stämman 2014

Protokoll fört vid ordinarie årsstämma för delägarlaget Norrnäs samfällighet 545-410-876-2

Tid:              söndagen den 16 mars 2014 kl. 19.00
Plats:           Norrnäs Ungdomsförenings lokal, Norrnäs
Närvarande: 14 delägare

 § 1
Samfällighetens ordförande Cindi Groop hälsade välkommen och öppnade stämman. Hon påminde om att verksamhetsperioden 2013 var den nya samfällighetens första verksamhetsår.

 § 2
Cindi Groop valdes enhälligt till ordförande för stämman och likaså Sven Nordström
till vice ordförande att leda förhandlingarna vid beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen.
Ordföranden kallade Anders Wester till sekreterare, vilket omfattades av stämman.

§ 3
Carl-Eric Wester och Mikael Bengsén valdes till protokolljusterare och rösträknare.

§ 4
Stämman konstaterades vara lagligen sammankallad i enlighet med stadgarna och även med avseende på antalet närvarande beslutför.
Bilaga 1.

 § 5
Ägoförteckningen och deltagarförteckningen godkändes som grund för röstlängden.
Vid bestämmande om röstningssätt föreslog Sven Nordström principen en man en röst och Roger Lassas föreslog röstning enligt andelstal.
Stämman enades om att ägoförteckningen och deltagarförteckningen utgör grund vid eventuell omröstning då var och en röstar enligt sin andel i samfälligheten.

Deltagarförteckning (bilaga 2.):

Antfolk, Karl Johan               Milan 11-22 m.fl.
Bengsén, Christina                Söderholm 7-24 m.fl.
Bengsén, Mikael                   Bengsén 1-109
Granskog, Jan-Erik               Granskog 6-63 m.fl
Groop, Cindi                        Bengts 9-142 m.fl.
Lassas, Roger                       Uppgård 3-18 m.fl.
Nordström, Sven                  Norrgård 1-42 m.fl.
Ricksén, Kaj                        Skarpudden 12-119 m.fl.
Sjöblad, Erik                        Kvarnbacken 26
Sjöström, Johnny                 Sjöstrand 12-67 m.fl.
Snickars, Bo                         Snickars 2-58 m.fl.
Snickars, Gunilla                  Nyckelbo 6-67
Wester, Anders                    Vestergård 3-55
Wester, Carl-Eric                 Vestergård 3-55§ 6  
Föredragningslistan godkändes som den förelagts stämman.
Bilaga 3.

§ 7
Verksamhetsberättelsen och bokslutet delgavs deltagarna i tryckt form. Ordföranden föredrog verksamhetsgranskningsberättelsen och redogjorde ytterligare för olika punkter i verksamhetsberättelsen och bokslutet. Inga anmärkningar gjordes.

§ 8
Under vice ordförande Nordströms ledning godkändes verksamhetsberättelsen, bokslutet fastställdes och styrelsen beviljades enhälligt full ansvarsfrihet.

§ 9
Beslutades enhälligt att årets överskott lämnas kvar på konto för kommande behov.

§ 10
Styrelsemedlemmarnas mötes- och förrättningsarvoden godkändes enhälligt enligt styrelsens förslag, så att ordförandens, kassörens och sekreterarens arvoden höjs till 50 euro per möte och de övriga medlemmarnas arvode till 30 euro per möte.
Ersättningen vid förrättningar bestämdes till 20 euro per timme och km-ersättning betalas enligt statens taxa såsom tidigare.

§ 11
I tur att avgå ur styrelsen var Cindi Groop och Johnny Sjöström med personliga suppleanterna Stefan Snickars respektive Linda Skomars.
Samtliga återvaldes enhälligt för en tid av tre år eller för perioden 2014 - 2016.

 
§ 12
Till att granska samfällighetens verksamhet år 2014 utsågs GRM Dan Liljedal med Kent Johan Lindsén som hans ersättare.

§ 13
Beslutades att kallelsen till delägarstämman fortsättningsvis skall publiceras i tidningen Syd-Österbotten.

§ 14
I enlighet med styrelsens förslag bestämdes att den så kallade pilkfiskeavgiften såsom tidigare tillfaller Närpes-Kaskö fiskeområde.

§ 15
Stämman godkände styrelsen förslag att ersättningarna vid inlösen av tillandningsmark skall vara såsom tidigare, det vill säga 3 euro per kvadratmeter på fastlandet och 2,50 euro per kvadratmeter på väglösa holmar Priset kan ses som ett medelvärde för närliggande byars markinlösen.

§ 16
Styrelsens förslag att avgiften för fisketillstånden förblir vid 20 euro omfattades av stämman.

§ 17
a) Michael Westberg från Åbo, ägare av Eiderudden 10-76 och Ulf Enroth från Pörtom, ägare av Krankbo 2-137 och Skäritorpet 2-138 har anhållit om att få var sin båthusplats på Flatskärets båthusområde.
Efter diskussion godkände stämman styrelsens förslag att de erbjuds platserna 35 och 37. Genom lottning erhöll Enroth plats 35 och Westberg plats 37.


b) Stämman gav styrelsen i uppdrag att utarbeta en plan till nästa stämma över hur området i fortsättningen ska utnyttjas.


c) Vidare bestämdes att de kvarvarande, oreserverade platserna nummer 30 och 31 bör lämnas oreserverade tills vidare för kommande behov.

I enlighet med tidigare stämmobeslut har platserna 31 och 35, reserverade av Birgitta Nordström resp. Mats Skomars, återgått till samfälligheten då de inte bebyggts inom utsatt tid (2013).

§ 18
Stämman omfattade enhälligt styrelsens förslag att

a) avgiftsfritt utarrendera samfälligetens mark på Märigrund som fårbete åt Kristina och Mathias Vikstrand för en tid av fem år (2014 - 2018)

b) förlänga det avgiftsfria arrendeavtalet för kajanläggningarna och båtplatserna vid Flatskärets båthamn med Norrnäs Fiskargille r.f., men arrendetiden blir fortlöpande med ett års uppsägningstid för båda parterna.
Bilaga 4.

 § 19
Molpe Sjöräddare r.f:s anhållan om verksamhetsbidrag beviljades av stämman enligt styrelsens förslag, det vill säga 50 euro per år under fem års tid eller sammanlagt 250 euro.

§ 20
Som fiskevårdande åtgärder godkände stämman styrelsens förslag att utsätta yngel i samma utsträckning som under senaste år, eller havsöring för 3000 euro, sik för 3000 euro, men fördubbla mängden lakyngel till ett värde av ca 800 euro. Nysskläckta lakyngel ska utsättas i likhet med ifjol söder om vägbanken till paviljongen, men också på prov i lekdammarna mellan Södra och Norra Abborgrunden.

§ 21
a)
I enlighet med stämmans förslag 2013 har styrelsen låtit Johan Svedström vid Skogsvårdsförening Österbotten uppgöra olika skötselförslag för tillandningsmarken Lillfjärden. Området är totalt ca 7,4 ha stort och vägrätt saknas.
De olika skötselalternativen resp. försäljning eller inlösen presenterades. Efter diskussion beslutades att

1) styrelsen anhåller om lantmäteriförrättning för att erhålla vägrätt till området,

2) områdena närmast vattendragen (0,8 ha)bör kalavverkas så snart det är möjligt på grund av den påtänkta dikesrensningen i byn.

3) områdets södra del, ca 2,7 ha, bör gallras som ungskog när det är möjligt medan övriga områden eventuellt röjs. Sankmarken längst i norr lämnas i naturtillstånd.

b)
För att fortsätta arbetet med tillståndsansökan för höjning av vattenståndet i Norkfladan fick styrelsen stämmans tillstånd att anlita Nature-Invest (Ingvar Fagerholm) för att göra en naturinventring och plan till en uppskattad kostnad av 700 - 1500 euro.

c)
Vassbekämpning i Verkfladan har diskuterats. Jan-Erik Granskog har anskaffat en del maskiner för vassklippning och stämman ansåg att styrelsen tillsammans med honom på försök kunde inleda vassbekämpning på något område.

d)
Stämman 2013 gav styrlesen i uppdrag att införskaffa information om möjligheten att fördjupa en del farleder i skärgården och eventuell möjlighet att erhålla bidrag. Styrelsen har gjort förfrågningar, men ännu inte fått önskad information, varför arbetet bör fortsätta.

e)
Beslutades ordna ett talkotillfälle i vår, eventuellt i samråd med ungdomsföreningen, för att städa, röja och avlägsna en del träd på Verkbacken och vid Flatskäret.
Styrelsen föreslog också att en enkel, synlig vattenståndsmätare kunde sättas upp i båthamnen vid Flatskäret, vilket stämman godkände.

§ 22
Ordföranden meddelade stämman för kännedom, att

a) en delägarförteckning med adressdata skaffats för 2 342 euro. Antalet delägarlägenheter är 732.

b) strandgeneralplanen för Närpes har uppdaterats och en båthamn med tio platser finns inplanerad på Skränmåsgrynnorna. Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland har godkänt Henric Beckers m.fl:s ansökan om att bygga en väg till Skränmåsgrynnorna på i huvudsak samfällighetens mark. Lantmäteriförrättning för väg till området kommer troligen att ske denna sommar.

c) den förhandlingsgrupp som tillsatts av markägarna som berörs av EPV:s planerade vindkraftspark i Norrskogen har fått löfte om att också en så kallad bygdepeng skall utdelas om elkraftsproduktion kommer i gång, men att förhandlingarna fortgår.

§ 23
Under övriga ärenden
a) informerade ordföranden om samfällighetens hemsida som är under uppbyggnad. Den årliga kostnaden (webbplatsen) är omkring 143 euro. Stämman samtyckte till fortsatt hemsidesverksamhet.

b) meddelade Roger Lassas att han vid kommande årsstämma för Närpes-Kaskö fiskeområde troligen avstår sin styrelseplats. Platsen anses tillhöra området Norrnäs-Töjby och samfälligheten borde utse lämplig kandidat eftersom intresse från övriga byar tidigare inte funnits.

c) ville Roger Lassas att dräneringen vid hans båthusplats ( 3 ) vid Flatskäret skulle åtgärdas. Stämman ansåg att styrelsen och övriga berörda båthusägare tillsammans senare i vår på plats skulle besluta om vilka åtgärder som bör vidtagas.

d) påpekade Anders Wester att vägarna på båthusområdena, såväl Flatskäret som Verkbacken, borde ses över och sandas i vår. Stämman var av samma åsikt.

§ 24
Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade stämman kl. 22.07.

Norrnäs den 16 mars 2014


      Cindi Groop                                          Anders Wester
Cindi Groop, ordf. för stämman                        Anders Wester, sekr. för stämman

Protokollet justerat, Norrnäs den 19 mars 2014

Mikael Bengsén                             Carl-Erik Wester

Mikael Bengsén                            Carl-Eric Wester